Kontakt z nami

Regulamin

REGULAMIN
I. 
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA  Z CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU 50 +
1.Centrum Wsparcia i Rozwoju 50 + (zwane dalej: Centrum) ma siedzibę w Warszawie, na ul. Jagiellońskiej 78 lok. 5.2.2  i jest jednostką powstałą w ramach Projektu Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50 +, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Celem Centrum jest stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich zainteresowanych współpracą, kobiet 50+, które planują utrzymanie aktywności zawodowej, pracodawców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych form zarządzania kapitałem pracowników 50+, trenerzy zorientowani na rozwój i wzmacnianie swoich kompetencji trenerskich w zakresie szkoleń dla pracowników 50+.
3.Do głównych obszarów aktywności Centrum należy:
• promowanie strategii efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą;
• realizowane szkoleń dla trenerów i szkoleniowców pracujących z grupami 50+  
• realizowanie szkoleń dla oraz opracowywanie programów kolejnych szkoleń przygotowujących do wykonywania przykładowych zawodów   zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla kobiet w grupie wiekowej 50+;
• zarządzanie portalem komunikacyjnym (pracodawcy, kobiety 50+, trenerzy osób starszych).
4. Kluczowym punktem prowadzonych przez Centrum działań jest praca edukacyjna z kobietami (w tym niepełnosprawnymi) w zakresie:
• budowania gotowości do zmiany; 
• motywacji edukacyjnej;
• organizacji pracy; 
• zasad komunikowania się;
• reagowania na krytykę, atak i inne formy dyskryminacji;
• budowania poczucia bezpieczeństwa;
• odnajdywania przyczyn, które przeszkadzają kobietom 50+ w dążeniu do upragnionego celu i szukania rozwiązań w tym zakresie;
• wsparcia w definiowaniu celów zawodowych oraz pomoc w określaniu, jakie kroki należy podjąć, żeby owe zamierzenia osiągnąć;
• wzmocnienia poczucia własnej wartości i samooceny.
5. Metody pracy Centrum: warsztaty i szkolenia, seminaria, konferencje, badania, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, współpraca z pracodawcami oraz  innymi organizacjami wspierającymi działania na rzecz aktywizacji kobiet 50+, szkolenia     e-learningowe
6. W ramach działalności Centrum, Beneficjentom (Kobietom 50+, Pracodawcom, Trenerom osób starszych) umożliwia się:
a ) korzystanie ze zgromadzonych w Centrum zbiorów, czyli zaplecza dydaktyczno-naukowego w postaci księgozbioru i pomocy dydaktycznych,
b )uzyskanie specjalistycznych porad podczas dyżurów eksperckich,
c) korzystanie ze stanowisk komputerowych 
7. W pracowni Centrum umożliwia się również organizowanie innych form spotkań w ramach Projektu 
8.  Dyżury eksperckie w Centrum pełnią
• psychologowie,
• doradcy zawodowi, 
• inni specjaliści – zatrudniani w odpowiedzi na oczekiwania Beneficjentów
9. Do koordynacji bieżących spraw Centrum powołany jest Kierownik Centrum
10. W celu zapewnienia wielokierunkowego rozwoju strategicznego Centrum, została powołana Rada Programowa skupiająca teoretyków oraz praktyków, przedstawicieli jednostek naukowych specjalizujących się w zagadnieniach rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Rada Programowa z jednej strony pełni funkcję rozwojową z drugiej merytorycznie wspiera bieżące prace, realizowane przez Centrum. Przedstawiciele różnych dyscyplin, wchodzący w skład Rady, w założeniu będą łączyć wiedzę naukową i doświadczenia praktyczne.    W zależności od potrzeb, w określonych przypadkach, Rada może zapraszać i włączać do swoich prac specjalistów z zewnątrz.
11. Korzystanie ze zbiorów i usług Centrum jest bezpłatne.
II.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CENTRUM
1.Zasoby Centrum stanowią:
• publikacje krajowe i zagraniczne
• pomoce dydaktyczne
• filmy metodyczne
• programy multimedialne
2. Z zasobów Centrum można korzystać:
• na miejscu w pracowni Centrum,
• dokonując wypożyczeń: pomocy dydaktycznych, publikacji, filmów metodycznych i programów multimedialnych z pracowni Centrum, 
3. Osoby korzystające z zasobów Centrum, będą zobowiązane do poświadczenia własnoręcznym podpisem rodzaju i liczby wypożyczeń.
4. Rodzaj i liczba pomocy dydaktycznych, publikacji, filmów wypożyczonych poza obręb pracowni Centrum zostanie odnotowany w "Karcie rejestracyjnej użytkownika"
5. Udostępnianie zasobów:
• jednorazowodo 5. rodzajów pomocy na okres jednego tygodnia
• jednorazowodo 5. książek na okres dwóch tygodni
• przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczeń spowoduje brak możliwości skorzystania z danego zbioru (pomocy dydaktycznej, publikacji, filmu) przez inne osoby,
• osoba wypożyczająca daną pomoc/ publikację/ film odpowiada materialnie za jej zniszczenie lub uszkodzenie,
• w przypadku zagubienia pomocy dydaktycznej/ publikacji/ filmu korzystający zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym w przeciągu 1. miesiąca od dnia wypożyczenia,
• zbiorów wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
6. Korzystający z zasobów Centrum, zobowiązani są do szanowania wypożyczonych pomocy dydaktycznych, publikacji i innych materiałów.
III.
ZASADY UŻYTKOWANIA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO
1. Beneficjenci maja możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych będących na wyposażeniu Centrum.
2. Dostęp do stanowisk komputerowych możliwy jest wyłącznie w czasie pracy Centrum.
3. Komputer uruchamia i wyłącza osoba z niego korzystająca.
4. Użytkownikowi nie wolno:
• instalować innych programów w oprogramowaniach i ustawieniach systemowych już istniejących,
• korzystania z komputera w celach naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
• niedozwolone jest ściąganie i przeglądanie stron internetowych o treściach uwłaszczających etyce i godności.
• użytkowania komputerów i zainstalowanego oprogramowania do celów komercyjnych.
5. W Pracowni można korzystać z oprogramowania użytkowego oraz usług internetowych.
6. Niedozwolone jest ściąganie i przeglądanie stron internetowych o treściach uwłaszczających etyce i godności
7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik.
8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania należy zgłaszać opiekunowi Pracowni.
9. W Pracowni należy zachować ciszę.
10. W Pracowni obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji.