Kontakt z nami

Aleksandra Kulpa – Puczyńska

Aleksandra Kulpa – Puczyńska od 2003 r. pracuje w Zakładzie Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  nadany  uchwałą  Rady  Naukowej  Wydziału  Pedagogiki i  Psychologii  UKW. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe „Menedżer Innowacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie zajmuje się problematyką związaną m.in. z przygotowaniem do pracy zawodowej oraz karierą zawodową  w  nowoczesnych  organizacjach. W swoim dorobku naukowym ma ponad 30 publikacji (artykuły w czasopismach oraz rozdziały w monografiach), głównie z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki. Jest również współredaktorem książki  pt. Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia (2008 r.). Uczestniczy aktywnie w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych) poświęconym m.in. kwestiom ustawicznej  edukacji  zawodowej  oraz  wyzwaniom  współczesnego  rynku  pracy.