Kontakt z nami

Henryk Skorowski

Ksiądz prof. Henryk Skorowski urodził się 27 stycznia 1950 roku w Rumi, W 1968r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów, a w 1976r. przyjął  święcenia kapłańskie. W roku 1984 rozpoczął pracę w Akademii Teologii Katolickiej na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na Wydziale Teologicznym. W 1997 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a w roku 2000 został mianowany na stanowisko profesora  zwyczajnego w UKSW. W latach 1994 - 1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych,  a następnie do 2005r. funkcję dziekana. W 2005 roku  został powołany na stanowisko prorektora do  spraw ogólnych i badań naukowych UKSW. Po śmierci Rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka, w maju 2010r. został wybrany na Rektora  i sprawował ten urząd do września 2012r. Ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski jest znanym na arenie międzynarodowej   i krajowej specjalistą w dziedzinie socjologii,  politologii i katolickiej nauki społecznej. Posiada bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Jest jednym z najlepszych znawców teorii regionalizmu oraz problematyki praw człowieka.  Swoim dorobkiem, a szczególnie koncepcją Europy regionów wpisuje się bardzo mocno w wielką dyskusję na temat integracji Europy. Na dorobek naukowy ks. prof. Henryka Skorowskiego składa się:

  • 35 publikacji książkowych, liczne artykuły naukowe, recenzje oraz referaty na  zagranicznych i krajowych kongresach, sympozjach, seminariach.     
  • Jego zajęcia są niezwykle wysoko cenione przez studentów, czego wyrazem jest wypromowanie 308 magistrów i 75 doktorów.
  • Wyróżniony został nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012.