Kontakt z nami

Jolanta Wilsz

Doktor nauk technicznych – stopień uzyskany w 1976 r.; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – stopień uzyskany w 1997 r. Do 2013 roku była zatrudniona na stanowisku profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w WSP TWP w Warszawie na Wy­dziale Nauk Społecz­no-Pe­da­go­gicz­nych w Katowicach, obecnie pracuje w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1999 roku członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie.

Zainteresowania naukowe:

  • teoretyczne i praktyczne problemy pracy i rynku pracy;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi – kapitał intelektualny;
  • problemy edukacyjne, poradnictwa zawodowego, funkcjonowania człowieka w zarządzaniu – w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości.

Dorobek naukowy z dziedziny nauk humanistycznych obejmuje łącznie 4 monografie, 247 publikacji, 19 prac pod redakcją i współredakcją, udział w ponad 150 konferencjach naukowych:

  • od czasu uzyskanie stopnia dra hab.: 40 artykułów, 3 monografie („Funkcje względnie stałych właściwości sterowniczych w zarządzaniu”, „Znaczenie niekształtowalnych cech osobowości człowieka w procesie kształcenia przedzawodowego”, „Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia”), udział w 50 konferencjach naukowych;
  • po uzyskaniu stopnia dra hab.: 207 publikacji, monografia („Teoria pracy”) 19 prac pod redakcją i współredakcją, w tym 15 tomów „Rocznika Polsko-Ukraińskiego”, udział w ponad 100 polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, promotorstwo trzech obronionych przewodów doktorskich.

J. Wilsz działalność naukową prezentuje na stronie internetowej  www.jolantawilsz.pl