Kontakt z nami

Rekrutacja

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
 Kandydatki/Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
  1. Formularz zgłoszenia
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie uczestnika projektu 
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  5. Umowa szkoleniowa - wysyłana po złożeniu dokumentów i przydzieleniu kandydata do konkretnej grupy
  6. Kserokopia dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa (potwierdzona za zgodność z oryginałem), z którego delegowany jest uczestnik szkolenia lub inny dokument potwierdzający status przedsiębiorcy