Kontakt z nami

Organizator opieki pozaszkolnej

Szkolenie  skierowane jest do kobiet 50+, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie  „Organizator opieki pozaszkolnej”.

Cele szkolenia:

 • poznanie podstawowych pojęć z zakresu holistycznego (poznawczego, psychomotorycznego, emocjonalnego, społecznego i moralnego) rozwoju ucznia w wieku szkolnym;
 • nabycie wiedzy nt. możliwości rozwijania rozwijać zainteresowania oraz potrzeby estetyczne i kulturalne ucznia poprzez wycieczki, wizyty na wystawach, w muzeach; teatrach, itp.,
 • nabycie wiedzy nt. stymulowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia, kształtowania jego osobowość i pozytywnych stanów emocjonalnych;
 • nabycie wiedzy nt. kształtowania u ucznia umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • nabycie wiedzy i umiejętności efektywnej współpracy z rodzicami i nauczycielami ucznia;
 • nabycie wiedzy oraz praktycznej umiejętności nt. udzielania  pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

 

Czas trwania i organizacja szkolenia

Czas trwania szkolenia to w sumie 160 godzin dydaktycznych podzielonych na pięć modułów tematycznych. Każdy moduł składa się z części teoretycznej (wykład multimedialny, materiały do samokształcenia lub/i ćwiczenia zamieszczone na platformie) oraz części  praktycznej realizowanej w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi (np. ćwiczenia, treningi, warsztaty, laboratoria, projekty). Szkolenie  ma charakter warsztatowy.

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I. Rozwój ucznia w wieku szkolnym

 • psychopedagogiczne podstawy rozwoju dziecka;
 • podstawy psychologii rozwojowej dziecka;
 • aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka;
 • mechanizmy rozwoju dziecka.

Moduł II. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka;
 •  kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka;
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
 •  kształtowanie u ucznia umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • rozwijanie  zainteresowań oraz potrzeb estetycznych i kulturalnych ucznia;
 • stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, kształtowanie jego osobowość i pozytywnych stanów emocjonalnych;

 

Moduł III. Kreatywne spędzanie czasu

 • zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne;
 • rozwijanie  zainteresowań oraz potrzeb estetycznych i kulturalnych ucznia;
 • stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, kształtowanie jego osobowość i pozytywnych stanów emocjonalnych;
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.

 

Moduł IV. Podstawy medycyny ratunkowej

 • Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom u dzieci
 • Ocena czynności życiowych u dzieci, w różnych grupach wiekowych,
 • Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dziecka,
 • Zatrucia lekami i środkami chemicznymi,
 • Pierwsza pomoc w ataku padaczki,
 • Gorączka i drgawki gorączkowe u dzieci,
 • Reakcje alergiczne u dzieci,
 • Ostra niedrożność górnych dróg oddechowych (zadławienie),
 • Upadki i skaleczenia,
 • Urazy ciała (rany i złamania),
 • Porażenie prądem,
 • Oparzenia,
 • Pogryzienia przez zwierzęta,
 • Dziecko w wypadku drogowym.

 

Moduł V. Kompetencje opiekuna dziecka

 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
 • odpowiedzialność prawna opiekuna;
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • emisja głosu;
 • doskonalenie umiejętności zawodowych.