Kontakt z nami

Organizator szkoleń dla seniorów

Szkolenie skierowane jest do kobiet 50+, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie  „Organizator szkoleń dla seniorów”.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy w zakresie  teorii i praktyki uczenia się dorosłych, rozwoju osobistego i zawodowego ludzi w organizacji, komunikacji oraz pracy zespołowej;
 • zdobycie wiedzy nt. wykorzystania szkoleń dla rozwoju organizacji, 
 • zdobycie wiedzy nt. zasad organizacji szkoleń, w tym tworzenia i realizacji strategii szkoleniowej,  identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych;
 • nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności dot. zasad projektowania szkolenia i przygotowania materiałów szkoleniowych, ewaluacji szkoleń;
 • zdobycie wiedzy w zakresie  metod prowadzenia zajęć i zasad ich doboru;
 • nabycie umiejętności aktywizacji intelektualnej i społecznej seniorów;
 • umiejętność określania potrzeb wykorzystania szkoleń dla rozwoju organizacji;
 • praktyczna umiejętność konstruowania strategii szkoleniowych;
 • nabycie wiedzy nt. zasad organizacji szkoleń dla seniorów;
 • nabycie umiejętności rozpoznania i zebrania informacji oraz dokonywania identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych seniorów na danym obszarze działania.
 • nabycie umiejętności przygotowania materiałów szkoleniowych;
 • praktyczna umiejętność przeprowadzania konsultacji merytorycznych i prawnych z osobami zainteresowanymi szkoleniem seniorów;
 • nabycie wiedzy nt. metod i technik prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi pod kątem przygotowania odpowiednio sal wykładowych oraz innych form szkoleniowych.
 • nabycie umiejętności opracowywania programów, kalkulacji i warunków realizacji szkoleń;

Czas trwania i organizacja szkolenia

Czas trwania szkolenia to w sumie 160 godzin dydaktycznych podzielonych na pięć modułów tematycznych. Każdy moduł składa się z części teoretycznej (wykład multimedialny, materiały do samokształcenia lub/i ćwiczenia zamieszczone na platformie) oraz części  praktycznej realizowanej w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi (np. ćwiczenia, treningi, warsztaty, laboratoria, projekty). Szkolenie  ma charakter warsztatowy.

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I. Podstawy andragogiki

 • wybrane zagadnienia andragogiki
 • jak uczą się dorośli: współczesne teorie uczenia się dorosłych
 • modele pracy edukacyjnej z dorosłymi
 • etapy rozwojowe człowieka dorosłego, a zmieniające się potrzeby edukacyjne
 • obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych
 • psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania uczenia się dorosłych
 • andragogika gerontologiczna – uczenie się osób w „trzecim” wieku.

Moduł II. Dydaktyka i metodyki kształcenia dorosłych

 • dydaktyka kształcenia dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych
 • dydaktyka metod aktywizujących
 • metodyka pracy z dorosłym uczniem
 • metoda warsztatowa
 • trening jako metoda edukacyjna
 • projekt edukacyjny
 • metody i techniki samokształcenia

 

Moduł III. Edukacja dorosłych w środowisku pracy i w czasie wolnym 

 • elementy pedagogiki pracy
 • uczenie się w miejscu pracy – uwarunkowania i metody
 • szkolenia: projektowanie i prowadzenie szkoleń, diagnoza potrzeb szkoleniowych, ewaluacja szkoleń
 • planowanie karier w organizacji
 • podstawy animacji społeczno-kulturalnej
 • organizacja czasu wolnego dorosłych.

 

Moduł IV. Metodyka e-learningu

 • jak uczyć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • metody e-learningu
 • narzędzia - czyli środowisko i infrastruktura
 • zasady wykorzystania technologii i narzędzi e-learningu
 • metodyka pracy na platformie edukacyjnej

 

Moduł V. Kompetencje organizatora szkoleń dla seniorów

 • kompetencje organizatora szkoleń dla seniorów
 • trening interpersonalny
 • warsztaty kompetencji  społecznych: komunikacja interpersonalna, proces grupowy, współpraca z grupie, rozwiązywanie konfliktów, kreatywność.
 • konstruowanie programów autorskich dla dorosłych