Kontakt z nami

Profesjonalna babcia opiekunka ucznia

Czas trwania szkolenia to w sumie 160 godzin dydaktycznych podzielonych na pięć modułów tematycznych. Każdy moduł składa się z części teoretycznej (wykład multimedialny, materiały do samokształcenia lub/i ćwiczenia zamieszczone na platformie) oraz części  praktycznej realizowanej w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi (np. ćwiczenia, treningi, warsztaty, laboratoria, projekty). Szkolenie  ma charakter warsztatowy.

Moduł I. Rozwój dziecka w wieku szkolnym

 • podstawy rozwoju dziecka;
 • aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka;
 • mechanizmy rozwoju dziecka.

 

 

Moduł II. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w warunkach domowych

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,
 • (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, kształtowanie jego osobowość i pozytywnych stanów emocjonalnych;
 • wdrażanie do samodzielności i samoodpowiedzialności w zakresie samoobsługi i czynności dnia codziennego;
 • kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Moduł III. Efektywne planowanie i organizacja czasu wolnego

 • efektywne planowanie i organizowania czasu wolnego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych;
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka;
 • bajki w rozwoju dziecka;
 • planowanie i organizowania gier, zabaw;
 • stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, kształtowanie jego osobowość i pozytywnych stanów emocjonalnych;

 

Moduł IV. Podstawy medycyny ratunkowej

 • zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom u dzieci
 • ocena czynności życiowych u dzieci, w różnych grupach wiekowych,
 • postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dziecka,
 • zatrucia lekami i środkami chemicznymi,
 • pierwsza pomoc w ataku padaczki,
 • gorączka i drgawki gorączkowe u dzieci,
 • reakcje alergiczne u dzieci,
 • ostra niedrożność górnych dróg oddechowych (zadławienie),
 • upadki i skaleczenia,
 • urazy ciała (rany i złamania),
 • porażenie prądem,
 • oparzenia,
 • pogryzienia przez zwierzęta,
 • dziecko w wypadku drogowym.

 

Moduł V. Kompetencje opiekunki dziecka

 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami;
 • odpowiedzialność prawna;
 • emisja głosu;
 • doskonalenie umiejętności zawodowych.