Kontakt z nami

Seminaria motywacyjne (32h)

Odkrywanie własnego potencjału
 •  Motywacja wewnętrzna i wiara w sukces
 • Pewność siebie oparta na własnych zasobach
 • Mocne i słabe strony – obraz własnej osoby
 • Psychologia rozwoju przez całe życie
 
 
 
 
Stres
 • Stres jako nagroda pozafinansowa
 • Pozytywne i negatywne skutki oddziaływania stresu
 • Najsilniejsze stresory
 • Relatywizowanie zdarzeń jako obrona przed stresem
 • Zachowania typu A o wysokiej podatności na zawał serca
 • Co można w sobie zmienić od zaraz
 • Orientacja na sukces i niepowodzenie
 • Poznawcze reakcje na stres
 • Stres a emocje
 • Aktywizacja układu nerwowego
 • Psychosomatyczne skutki stresu
 • Aktywizacja układu mięśniowego
 • Poststresowe zmiany behawioralne
 • Chorobowe skutki stresu
 • Jak sobie radzić ze stresem
 • Strategia krótkofalowa
 • Strategia długofalowa
 • Jak odwrócić swoją uwagę od stresora
 • Konstruktywna rozmowa ze sobą
 • Pozytywna autosugestia
 • Szybki relaks
 • Autodestrukcyjne procesy poznawcze
 • Kategoryczne przekonania
 
 
 
 
 
 
Wypalenie zawodowe
 • Syndrom wypalenia zawodowego
 • Typowe postawy osób zagrożonych
 • Wyczerpanie: fizyczne, emocjonalne,psychiczne
 • Stadia wypalenia
 • Osoby szczególnie zagrożone
 • Rozpoznanie problemu
 • Praktyczne techniki radzenia sobie z syndromem
 
 
 
 
Wystąpienia publiczne i techniki prezentacji - scenariusz i dramaturgia (zajęcia z wykorzystaniem kamery)
 • Co należy, i w jaki sposób zawrzeć w wystąpieniu: tezy, dobór argumentacji i środków retorycznych
 • Reguły i techniki jasnego wyrażania myśli
 • Kanony stylu komunikatywnego
 • Klarowność i barwność języka
 • Przygotowanie i scenariusz wystąpienia
 • Psychologia percepcji
 • Typologia słuchaczy
 • Prezentacja osiągnięć i stymulowanie podejmowania decyzji
 
 
 
 
Trema i jej opanowywanie
 • Czym jest stres, a czym jest trema
 • Źródła lęku przed wystąpieniami publicznym
 • Pokonywanie trudności
 • Psychologiczny przebieg tremy
 • Radzenie sobie z tremą, sposoby opanowania
 
 
Komunikacja społeczna
 • Pojęcie i cechy skutecznej komunikacji.
 • Style komunikowania interpersonalnego.
 • Umiejętności trzonowe
 • Komunikacja interpersonalna jako transakcja
 • Zasady w informowaniu i przekonywaniu
 • Reguły atrakcyjności bezpośredniej wypowiedzi
 • Bariery komunikacyjne i ich pokonywanie. 
 • Retoryka praktyczna – techniki argumentacji
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • Warsztat asertywności
 
 
 
Komunikowanie pozawerbalne 
 • Najpowszechniejsze zachowania
 • Różnice w komunikowaniu niewerbalnym i werbalnym
 • Zasady interpretowania komunikatów pozawerbalnych
 • Mimika i mikroekspresje
 • Rozpoznawanie emocji na bazie ekspresji mimicznych
 • Gesty budujące przychylność odbiorców
 • Spójność kodów
 • Budowanie „niewerbalnej wspólnoty” 
 • Niewerbalne techniki zyskiwania przychylności rozmówcy
 
 
 
Autoprezentacja
 • Funkcje autoprezentacji
 • Mechanizmy i taktyki autoprezentacyjne
 • Pierwsze wrażenie – drugiej szansy już nie będzie
 • Rola uśmiechu
 
 
 
 
 
Techniki i narzędzia prowadzenia zajęć
 •  Koło zapoznawcze
 • Techniki integrujące grupę
  zwracanie uwagi na innych i słuchanie ich,
  rozumienie sygnałów niewerbalnych,
  empatia,
  wzajemny szacunek,
  szczerość i otwartość,
  konfrontowanie się z innymi w trosce o ich dobro,
  gotowość do podejmowania ryzyka
 • Psychodrama
 • Wizualizacja
 • Ćwiczenia w parach
 • Burza mózgów
 • Autodiagnoza własnych kompetencji
 • Mapy: asertywności, wsparcia społecznego, pracy i inne
 • Piramida priorytetów